Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  RE-INTEGRATIE
  LOOPBAANORIËNTATIE

Werkwijze

De diensten van Scansense kunnen zowel door particulieren als door zorgverleners en bedrijven worden afgenomen. In samenspraak met de klant ontwikkelt Scansense elk gewenst maatwerkproduct, waardoor de klant zich eerder gehoord voelt en diens doelstellingen sneller te realiseren zijn. Scansense maakt de zorgcirkel sluitend door samen te werken met speciaal geselecteerde artsen, fysiotherapeuten, juristen, e.a.

Doelstelling

Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt, wordt allerlei van belang zijnde kennis overgedragen waar mensen vaak pas in de loop der jaren achterkomen door met schade en schande wijs te worden. Het functioneren wordt niet alleen vanuit een technische, maar ook vanuit een psychologische invalshoek didactisch belicht. De keuze voor een bepaalde zorginhoud leidt tot de inzet van een specifiek zorgtraject: optimalisatie, revitalisatie, re-integratie, of loopbaanoriëntatie. Met dit totaalconcept wil Scansense bijdragen aan de optimale welzijnsbeleving.

Scansense leert cliënten in te spelen op alle facetten die het functioneren beïnvloeden, waardoor zij beter gaan presteren. Door nieuwe kennis, vaardigheden, en inzichten (besef) te verwerven, zal de cliënt effectiever om weten te gaan met situaties die afbreuk doen aan zijn welzijnsbeleving. Wanneer de cliënt gebruik heeft leren maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn, komen zijn kwaliteiten beter tot zijn recht. Deze aanpak leidt al snel tot betere resultaten (privé/werk), die de cliënt vervolgens op eigen kracht versterken kan.

Kerntaken

In het zorgaanbod van Scansense zijn een viertal kerntaken te onderscheiden:

Methodieken

Scansense past de betekenisgerichte en toepassingsgerichte leermethoden toe, met name bij mentale blokkades door toedoen van stress. Deze aanpak verhoogt ook het rendement van het reguliere zorgaanbod. Het begrijpend leren is, net als bij begrijpend lezen, een belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Dit kwartje kan des te eerder vallen door kennisoverdracht (kennis is macht) en oefening op het droge. Door bewuster te worden van de aanwezige (on)mogelijkheden zal het zelfvertrouwen zeker toenemen. De leergierige wint op die manier aan kracht om zichzelf de baas te zijn, en daardoor ook de situatie. Dat scheelt een hoop stress, voorkomt onnodige discussie (op werkplek of thuis), en maakt het leven al gauw een stuk makkelijker.

De methodische benadering van Scansense is gebaseerd op inzichten uit de gedragswetenschappen omtrent de dynamiek van het menselijk gedrag. Bouwstenen voor gedragsverandering zijn kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke waarden. De ondersteuning die Scansense biedt is vraaggestuurd, eclectisch, en taakgericht.

Door de schat aan knowhow kan Scansense een breed pakket aan diensten en producten aanbieden. Kenmerkend voor het zorgaanbod van Scansense is dat de diensten en producten elkaar complementeren. Scansense is namelijk multidisciplinair inzetbaar en benadert de vraagstelling van de klant interdisciplinair.

Multidisciplinaire deskundigheid

De multidisciplinaire deskundigheid leidt qua eindresultaat tot een hoger rendement. De multidisciplinaire deskundigheid van Scansense blijkt ondermeer uit de diversiteit aan rollen die naast die van adviseur, bemiddelaar, coach, en trainer kunnen worden ingezet, afhankelijk van de vraagstelling en het doel van de klant:

 • Counselor, mental coach
 • Crisismanager, ambulant hulpverlener
 • Vertrouwenspersoon, bemiddelaar (mediator)
 • Preventiewerker, re-integratieconsulent
 • Zorgcoördinator, casemanager
 • Jobcoach, werkplekbegeleider
 • Supervisor, intervisiebegeleider
 • Belangenbehartiger, juridisch adviseur
 • Trajectbegeleider, loopbaanbegeleider
 • Opleidingsadviseur, leerstofontwikkelaar
 • Assessor, selecteur
 • Kwaliteitsadviseur, auditor
 • Workshopbegeleider, discussieleider

Interdisciplinaire benadering

De interdisciplinaire benadering van de vraagstelling van de klant leidt qua aanpak tot meer efficiëntie. Daarom zijn de producten gericht op een aantal specifieke aandachtsgebieden, die onderlinge verbondenheid aan het licht kunnen brengen door het herkennen en onderkennen van dwarsverbanden. Deze benaderingswijze komt de keuze voor een bepaalde zorginhoud ten goede:

 • Diagnostiek en behandeling
 • Persoonlijke effectiviteit en zelfsturing
 • Omgevingsfactoren
 • Organisatieadvies en personeelsmanagement

Aanpak

De werkwijze van Scansense kenmerkt zich doordat sprake is van systematisch, procesmatig en doelgericht werken. Scansense analyseert de situatie, maakt de kansen en bedreigingen inzichtelijk en reikt handvatten aan om de gestelde doelen te realiseren.
Scansense werkt aan de hand van een vooraf afgesproken aanpak met betrekking tot de duur en inhoud van de dienstverlening. Scansense werkt doelgericht en stemt de methodische benadering daarom af op de vraagstelling van de cliënt. Deze werkwijze is voor de cliënt een open, transparant en beïnvloedbaar proces.
Bij een adequate aanpak van dilemma’s spelen psychische, relationele, en materiële factoren een rol, maar zijn ook historische en culturele aspecten van belang. Rekening houdend met psychosociale invloeden wordt de situatie in context gebracht met omgevingsfactoren, zoals het systeem waarin de cliënt functioneert.
Op integere en nauwkeurige wijze wordt doorgenomen wat de situatie waarin de cliënt verkeert oproept. Hierbij wordt ook in ogenschouw genomen hoe de omgeving reageert op de wijze waarop de cliënt met de complexe of ingrijpende situatie probeert om te gaan. In elk gegeven kan Scansense aanknopingspunten vinden die kunnen bijdragen aan een effectievere omgang met uw situatie.

Uitgangspunt

Om goed op het actuele vaardigheidsniveau aan te kunnen sluiten start elk zorgtraject standaard met een intake, en om de dienstverlening zo nodig te kunnen optimaliseren eindigt elk zorgtraject standaard met een evaluatie. De intake volgt na de aanmelding (zonder wachttijd), of desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (na ongeveer 30 minuten) al om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is met het zorgtraject. De evaluatie vindt plaats vóór het einde van het laatste consult; het voornemen om af het traject te gaan afronden is vanuit organisatorisch oogpunt bij voorkeur het consult daaraan voorafgaand tussen de cliënt en de consultant af te stemmen.

Resultaatverantwoording

De behaalde resultaten worden op een scorelijst geïnventariseerd tijdens de uitvoering van de opdracht. Op basis van vooraf afgesproken targets evalueert Scansense in samenspraak met de klant meermaals het resultaat van de geboden diensten. Met de afgesproken normering als uitgangspunt kunnen na de nulmeting (intake/scan) tussentijdse effectscans tot bijsturing leiden en zal de eindevaluatie zijn beslag krijgen. Deze werkwijze is voor de klant een open, transparant en beïnvloedbaar proces.

Klantwaardering

Cliënten wordt verzocht hun ervaringen met de consultant(s) en met hun zorgtraject in het bijzonder op het evaluatieformulier weer te geven
Lees verder

Home   Back   Forward   Top