Werkwijzer Poortwachter

Op 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: de Wet WIA. Bij de Wet WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Het gaat er niet langer om wat mensen niet meer kunnen, maar vooral om wat mensen ondanks hun functionele beperkingen nog wél kunnen. Uitgangspunt is dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de beoordeling van het recht op uitkering kijkt UWV daarom naar wat de aanvrager met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap nog wél kan én wat hij of zij daarmee kan verdienen.

Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op uitkering doet UWV de Poortwachterstoets. UWV beoordeelt allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is, of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. En of de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut, in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Bij een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en de loondoorbetaling plicht van de werkgever met maximaal 52 weken verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-inspanningen kan de werkgever een bekortingverzoek indienen zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren.

Deze werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’ van 2 maart 2009 in deze werkwijzer verwerkt, waarmee deze circulaire als apart document is komen te vervallen. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie. Door plaatsing op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid.

Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017