Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk

Posted in: Algemeen
  |  by:

Belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk.

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk bij werknemers met psychische problemen? Het perspectief van de werknemer en andere betrokkenen!

Aanbevelingen voor de praktijk:

1. Verbeter kennis en vaardigheden van leidinggevenden m.b.t. werknemers met psychische problemen.

2. Steun werknemers in het vergroten van zelfreflectie en controle.

3. Zorg voor gepersonaliseerde begeleiding terug naar werk, op basis van behoeften en perspectief van de werknemer.

4. Zorg voor goede afstemming tussen professionals die werkhervatting begeleiden.

Bron:

0

Terugverdienmodel spoor 1 interventies

Posted in: Algemeen
  |  by:

Terugverdienmodel spoor 1 interventies

Ons streven is om ‘spoor 1 interventies’ (intake, mediation, basismodule) binnen 1 week op te starten. Als het werk daardoor 8 dagen eerder kan worden hervat, heeft u de kosten van ons Re-integratietraject al terugverdiend. Des te hoger het salaris van uw verzuimende medewerker, des te eerder dit ‘terugverdienmodel‘ zich loont.

Bij de gespecialiseerde ggz kunnen patiënten volgens de huisartsen vaak pas na meer dan acht weken terecht. In de tussentijd worden vaak praktijkondersteuners ingezet, maar ook zij zitten aan hun taks. Uit een enquête onder 1300 huisartsen blijkt volgens de LVH dat de beschikbaarheid van de ggz verder is verslechterd.
Huisartsen slaan alarm: grens psychische hulp is bereikt.

Informatie Re-integratietraject Scansense

0

Aanbod Zorgplicht werkgever: na aanmelding tot 2018 gratis totaal-concept

Posted in: Algemeen
  |  by:

Aanbod Zorgplicht werkgever: na aanmelding tot 2018 gratis totaal-concept

In de vernieuwde Arbowet van dit jaar, is de zorgplicht van de werkgever extra aangescherpt.

Gedurende dit laatste kwartaal kan u kosteloos gebruik maken van ons unieke totaal-concept.
Voor € 74,25 per kwartaal kan Scansense u ‘ontzorgen’ met 3 samenhangende zorgdiensten.

Op Infoblad Zorgplicht is toegelicht waarop het Ministerie van SWZ u zou kunnen controleren.

Na aanmelding gaat de gratis periode in, waarna u deze dienst per kalenderjaar kunt afnemen.

0

Arbowet 2017 over verplichte aanstelling van Preventiemedewerker: Desnoods een beroep op externe deskundige doen

Posted in: Algemeen
  |  by:

Arbowet 2017 over verplichte aanstelling van Preventiemedewerker: Desnoods een beroep op externe deskundige doen:

Wanneer er geen mogelijkheden zijn of de mogelijkheden onvoldoende zijn om deze bijstand binnen het bedrijf te organiseren, dan moet de werkgever op grond van het tweede en derde lid voor het geheel of een deel een beroep doen op externe deskundigen. Dit kunnen externe adviseurs zijn, al dan niet gecertificeerd. Aangenomen mag worden dat slechts in exceptionele situaties een beroep op externe adviseurs moet worden gedaan. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om werkzaamheden die slechts incidenteel plaatsvinden of bij het doorvoeren van wijzigingen in de technische organisatie.

De vraag of er mogelijkheden zijn om de bijstand intern te organiseren en derhalve of er deskundige werknemers kunnen worden aangewezen hangt -mede- af van de deskundigheid die van de aan te wijzen werknemers wordt verlangd. In dit verband is in het vierde lid bepaald dat de aan te wijzen werknemers over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikken, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

De aangewezen deskundige werknemers en de eventuele externe deskundigen dienen hun taken zelfstandig en onafhankelijk van de werkgever te kunnen uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de werkgever de aangewezen werknemers en andere deskundigen beïnvloedt om bijvoorbeeld aan bepaalde aspecten van de arbeidsomstandigheden geen aandacht te besteden of om bijvoorbeeld weliswaar goedkope maar minder goede arbeidsbeschermende maatregelen te treffen.

Bron: https://www.preventiemedewerker.net/preventiemedewerker/arbowet-preventiemedewerker

Infoblad Vertrouwenspersoon
Infoblad Traumaopvang
Infoblad Preventiemedewerker

0

Zorgplicht van werkgevers in relatie tot verzuim

Posted in: Algemeen
  |  by:

Zorgplicht van werkgevers in relatie tot verzuim

Na werkstress is fysieke belasting de tweede verzuimveroorzaker van Nederland. 12% van totale verzuimdagen is een gevolg van fysieke belasting. De totale werkgerelateerde verzuimkosten bedragen € 4.950.000.000,- waarvan € 1.120.000.000,- fysieke arbeidsbelasting betreft.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers (zorgplicht). Van u wordt bijvoorbeeld verwacht dat u uw medewerkers beschermt tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Met het unieke totaalconcept van Scansense doorstaat u de PSA-toetsing vanuit de Verzuim- en Arbowetgeving glansrijk:

Infoblad Re-integratie
Infoblad Mediation
Infoblad Vertrouwenspersoon
Infoblad-Traumaopvang

Tip: Door dit totaalconcept in uw Verzuimbeleid én uw Arbobeleid op te nemen, geeft u blijk van ‘goed werkgeverschap’.

0

Brain science informed coaching voor het reduceren van stress

Posted in: Algemeen
  |  by:

Brain science informed coaching voor het reduceren van stress

De hersenwetenschap heeft inzichten geboden die een doorbraak kunnen vormen in de aanpak van armoede en schulden. Onafhankelijke onderzoeken laten zien dat die aanpak aanmerkelijk effectiever is dan de reguliere aanpak. Deze nieuwe aanpak wordt ‘brain science informed coaching’ genoemd.

Door in te zetten op het reduceren van stress in het leven van de klant, gaat die (weer) rationele afwegingen te maken. Dit helpt de klant om doelen op een langere termijn te stellen en gedrag te vertonen dat hem of haar in staat stelt om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Daarnaast wordt de klanten een context geboden waarin ze doelgericht gedrag kunnen oefenen.

Onze hersenen zijn plastisch. Dit wil zeggen dat we ook op latere leeftijd nog nieuwe dingen kunnen aanleren. We leren weliswaar het snelst tot het begin van onze twintiger jaren maar de onderzoeksresultaten laten zien dat klanten ook op latere leeftijd beter gaan functioneren.

Verslag atriumlezing: Effectievere aanpak van schulden en armoede dankzij hersenwetenschap.

0

Werkwijzer Poortwachter

Posted in: Algemeen
  |  by:

Werkwijzer Poortwachter

Op 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: de Wet WIA. Bij de Wet WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Het gaat er niet langer om wat mensen niet meer kunnen, maar vooral om wat mensen ondanks hun functionele beperkingen nog wél kunnen. Uitgangspunt is dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de beoordeling van het recht op uitkering kijkt UWV daarom naar wat de aanvrager met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap nog wél kan én wat hij of zij daarmee kan verdienen.

Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op uitkering doet UWV de Poortwachterstoets. UWV beoordeelt allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is, of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. En of de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut, in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Bij een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en de loondoorbetaling plicht van de werkgever met maximaal 52 weken verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-inspanningen kan de werkgever een bekortingverzoek indienen zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren.

Deze werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’ van 2 maart 2009 in deze werkwijzer verwerkt, waarmee deze circulaire als apart document is komen te vervallen. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie. Door plaatsing op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid.

Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017

0

Gevraagd docent(e) Duits op C2-niveau en aangeboden cursus Duits voor zakenmensen

Posted in: Algemeen
  |  by:

Gevraagd docent(e) Duits op C2-niveau en aangeboden cursus Duits voor zakenmensen
Scansense zoekt een docent(e) Duits op ERK-niveau C2, met een Duitse achtergrond en woonachtig in midden Nederland, voor het geven van cursussen aan zakenmensen die zich willen bekwamen in het gebruik van de Duitse taal om hun slagingskansen op het gebied van opleiding en/of werk te vergroten.

Deze cursus wordt naar het inzicht van de docent(e) zelf en aan de hand van leerbehoefte van de deelnemers aangeboden, op die momenten waarop de docente( e) daarvoor beschikbaar is. Het betreft individueel en/of groepsonderwijs op minimaal B2-niveau, waarin diverse aspecten uit de zakenwereld (vaktaal) aan bod komen. Bij voldoende animo behoort een instapcursus op B1 niveau tot de mogelijkheden.
Op korte termijn is te al starten met individueel onderwijs op C2-niveau, terwijl het overige opleidingsaanbod nog vorm moet gaan krijgen.

Tot de doelgroep behoren onder meer ondernemers en medewerkers die de Duitse taal willen benutten voor het ontwikkelen van hun beroepsactiviteiten, omdat Duits de meest voorkomende taal in Europa is.

Aanmelding
Heb je interesse in deze freelance-functie, maak dit dan kenbaar middels een CV met begeleidend schrijven.Telefonische informatie kan je verkrijgen bij Frans Karremans, coördinerend consultant/directeur van Scansense. De selectieprocedure zal binnen afzienbare tijd worden opgestart.

Heb je belangstelling voor deze cursus, meld je dan alvast aan middels een vrijblijvende voorinschrijving. In dat geval zal jou nieuws worden toegezonden, zodra er meer over ons opleidingsaanbod bekend is. Na verloop van tijd zal de aanmeldingsprocedure worden opgestart.


Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader, meestal alleen Europees referentiekader, is een richtlijn voor verschillende Europese talen om het niveau, dat iemand de taal beheerst, te beoordelen. Daarbij worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheid beoordeeld. Het kader telt zes niveaus, waarin examen kan worden gedaan. Het Europees referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
ERK-ovezicht

Waarom Duits?


0

Verzuimkosten onbekend bij ondernemers

Posted in: Algemeen
  |  by:

Verzuimkosten onbekend bij ondernemers

Negen op de tien ondernemers weten niet wat verzuim onder hun werknemers kost of wat het verminderen ervan hen kan opleveren, bleek eerder uit onderzoek van ArboNed. Ondertussen kunnen werkgevers veel doen om verzuim aan te pakken. Dat kan onder meer met een actieve begeleiding en beheersing van verzuim.

ArboNed geeft ondernemers acht tips voor een beter verzuimbeleid:

Maak verzuim bespreekbaar
Maak verzuim bespreekbaar. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Laat werknemers meedenken over hoe ze verzuim kunnen voorkomen. Dit creëert draagvlak. En vergeet niet waardering uit te spreken als het verzuim bij de werknemer afneemt.

Verhoog het werkplezier
Zorg voor meer werkplezier door te focussen op wat werknemers energie geeft. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de samenwerking met collega’s verloopt en of er zaken binnen of buiten het werk spelen waar de werknemer over wil praten.

Stimuleer een gezonde levensstijl
Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek. Mensen moeten steeds langer doorwerken en dat begint bij gezond werken. Dat betekent in de praktijk het aanmeten van een gezonde levensstijl om voldoende fit te zijn voor het werk dat ze doen. Zorg bijvoorbeeld voor fruit op de werkvloer. Of bied werknemers de mogelijkheid een leefstijlprogramma te volgen om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen.

Zorg voor ontspanning
Stimuleer werknemers regelmatig vakantiedagen op te nemen. Het uitstellen van vakantie kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid en veiligheid. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert de herstelfunctie van de vakantie. Dit draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Bied bij ziekte (tijdelijk) ander werk aan
Soms kan een zieke werknemer zijn reguliere taken niet uitvoeren, maar binnen het bedrijf wel ander werk verrichten. Vraag daarom of er aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat de werknemer weer aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de reïntegratie. Denk bij een gebroken been bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk.

Geef inzicht in gevolgen van ziekmelding
Maak de gevolgen van verzuim inzichtelijk voor werknemers. Vaak beseffen werknemers niet dat hun afwezigheid niet alleen belastend is voor henzelf, maar ook voor de leidinggevende en directe collega’s. Zij moeten immers werk overnemen. Ook kan het werk blijven liggen, waardoor achterstanden ontstaan.

Maak een arbeidsconflict direct bespreekbaar
Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Als het conflict er niet zou zijn dan kon de werknemer immers gewoon zijn werk doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een geldige ziekmelding. Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder de onenigheid besproken wordt, hoe beter. Zo kan (onnodig) verzuim worden voorkomen.

Weet waar risico’s in schuilen
Met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) kan een ondernemer snel en efficiënt inzicht krijgen in de arbeidsrisico’s. En een PMO (preventief medisch onderzoek) kan in kaart brengen hoe het staat met de fysieke en mentale fitheid van werknemers. Ondernemers die weten waar risico’s in schuilen, kunnen tijdig maatregelen nemen om uitval te voorkomen.

Bron: NU.nl 19 december 2016

 

Stress in het werk kost het bedrijf geld en de medewerkers hun gezondheid.
Bereken hier wat uw organisatie kan besparen op stress gerelateerd verzuim.

http://www.stresspreventionatwork.nl/over-spw/rekentool

 

0

Scansense op Duits-Nederlandse Handelsdag in Duitsland

Posted in: Algemeen
  |  by:

Scansense op Duits-Nederlandse Handelsdag in Duitsland

Scansense heeft op 13 april 2016 deelgenomen aan de Duits-Nederlandse Handelsdag te Papenburg (Duitsland). De B2B Matchmaking is bedoeld voor Duitse en Nederlandse ondernemingen die op zoek zijn naar agenten, distributeurs, toeleveranciers of samenwerkingspartners in Duitsland of Nederland. Andere activiteiten zijn een conferentieprogramma met workshops over Duits-Nederlandse samenwerking en een informatiemarkt. “Support Office” bieden de Kamers van Koophandel en/of de IHK kantoren die de bedrijven ondersteunen bij het verrichten van international business.

Deelnemergegevens Scansense

Workshop: Zakendoen in Duitsland en Nederland: “Das Gleiche in Grün”?
Nederland en Duitsland lijken erg op elkaar. Toch blijken er, als je grensoverschrijdend zaken doet, veel verschillen te zijn. Of het nu gaat om het oprichten van een onderneming, het sluiten van contracten of de omgang met werknemers. In deze presentatie wordt u bijgepraat over de belangrijkste verschillen en valkuilen en ontvangt u nuttige tips en trucs. Sprekers: Alexander Sanio, advocaat, Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Herbert Heidkamp, notarieel juridisch-medewerker en Dr. Arjen Westerdijk, advocaat, beiden KienhuisHoving Advocaten en Notarissen.

Workshop; Marketingcommunicatie in Duitsland en Nederland – hoe komt uw boodschap over?
“Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler” – dit geldt ook voor uw marketingcommunicatie: die moet uw potentiële klant/consument aanspreken. Het is daarbij van essentieel belang of uw klanten in Duitsland of in Nederland gevestigd zijn. Duitsers en Nederlandse verschillen bijvoorbeeld in de manier van werken, ze hebben een andere smaak, voor hen zijn verschillende dingen belangrijk en zij gebruiken media anders als zij op zoek zijn naar informatie. In deze presentaties zullen wij daarom in het kort de cultuurverschillen tussen Duitsers en Nederlanders behandelen en vervolgens aan de hand van praktijkvoorbeelden de vraag bespreken wat dit voor de marketingcommunicatie in het desbetreffende land betekent. Verder gaan wij aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de vraag welke argumenten voor uw product spreken, hoe u op geloofwaardige en overtuigende wijze uw product kunt presenteren en hoe u omgaat met het design in beeld en kleur en de selectie van media. Spreker: Heike Hartmann heeft marketing gestudeerd en is jarenlang werkzaam geweest in diverse marketing en sales functies in Duitsland en Nederland. Tegenwoordig is zij directeur van optImagine GmbH Unternehmensberatung.

0
Page 1 of 4 1234